پروفسورحمیدحسن پور دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حامد عباسی زاده دانشگاه کالیفرنیای امریکا

دکتر پیمان کبیری دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمدرضا محمدی دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتر زینب ترابی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر زهرا شیر محمدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر مرتضی محمدی زنجیره دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر محسن نیک پور دانشگاه صنعتی مازندران

دکتر محمد حسین رضوانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر اسماعیل زینالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر امیر پناه

دانشگاه هدف

دکتر همایون موتمنی دانشگاه ازاد ساری

دکتر امید میربهاء موسسه اموزش عالی صالحان

پروفسور جواد حدادنیا دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر سیف الله سلیمانی دانشگاه اراک

دکتر ساسان آزادی دانشگاه سمنان

دکتر سیروس همتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر احسان اله کوزه گر دانشگاه گیلان

دکتر فرناز حسینی دانشگاه شهریار

دکترحسین مقامی دانشگاه شهید رجایی

دکترسید محمود انیشه  هیئت علمی دانشگاه هدف

دکترحسین قیومی زاده دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر جواد صفایی  موئسسه آموزش عالی صالحان